ELTE Origó nyelvvizsga

Az Origó államilag elismert, kétnyelvű vizsgarendszer, amely a felvételi eljárásban többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz egyaránt megfelelő. Vizsgarendszerének vizsgahely-hálózatában több mint 60 helyen szerezhető nyelvvizsga-bizonyítvány. Egyedülálló módon mind a 12 hónapban, hazánkban a legtöbb idegen nyelvből kínál vizsgalehetőséget. Az Origó vizsgarendszer megbízhatóságának, a vizsgaalkalmak gyakoriságának köszönhetően a cég 2015-ben visszaszerezte piacvezető szerepét.

Az ország legrégebbi és legnagyobb nyelvtudás-mérési tapasztalattal rendelkező intézményeként küldetésének tekinti a hiteles nyelvtudás-mérés értékeinek megőrzését. Stratégiai célkitűzése, hogy vizsgaközpontként megőrizze piacvezető pozícióját, valamint folyamatosan megújulva, innovatív módszerek kifejlesztésével szolgálja vizsgázóit.

Az Origó Nyelvvizsga Magyarországon kifejlesztett, általános nyelvi tudást mérő, kétnyelvű vizsgarendszer. A kétnyelvű nyelvvizsgarendszer keretében jelenleg angol, beás (cigány), cseh, dán, eszperantó, finn, francia, horvát, japán, kínai,  lovári (cigány), német, olasz, orosz, román, spanyol, svéd, szerb, szlovák, szlovén, újgörög élő idegen nyelvekből, valamint latin és ógörög nyelvből lehet államilag elismert nyelvvizsgát tenni.

Kinek ajánljuk?

Aki szeretne államilag elismert kétnyelvű nyelvvizsgát szerezni, amely a felvételi eljárásban többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz egyaránt megfelelő.

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Kft. nyelvvizsgáit olyan szakképzett (és rendszeresen továbbképzett) vizsgáztatók bonyolítják le, akik felkerültek a vizsgaközpont vizsgáztatói listájára.

A nyelvvizsga két részből áll: egy szóbeli vizsgából, mely a beszédkészséget és beszédértési készséget méri (ennek része közép- és felsőfokon a beszéd értését mérő, gépi hang - audiókazetta - felhasználásával laborban külön lebonyolított írásbeli feladat is), valamint egy írásbeli vizsgából, mely az olvasott szöveg értését és az íráskészséget méri.

A szóbeli vizsgát két főből álló bizottság bonyolítja le (ellenőrzőként részt vehet az elnök-igazgató, a nyelvileg illetékes alelnök vagy akit az igazgató ezzel a feladattal bíz meg). Szóbeli vizsgákra a vizsgaközpontban és a vizsgahelyeken kerül sor, vizsgáztatásra jogosult minden, a központ vizsgáztatói listáján szereplő, a vizsgáztatói kritériumoknak megfelelő személy. A szóbeli vizsga részét alkotó, de attól elkülönítve - feladatlap segítségével - lebonyolított "beszédértés" vizsgafeladat javítását egy harmadik, a szóbeli vizsga beszédkészséget mérő részében aktív szerepet nem játszó vizsgáztató, értékelő látja el.

Írásbeli vizsgákra a vizsgaközpont által meghatározott módon és időpontokban kerül sor. E vizsgák lebonyolítása a központban és a vizsgáztató vizsgahelyeken, azonos időpontban történik. Az írásbeli vizsgán (a feleletválasztós teszt kivételével) minden feladat megoldásához lehet nyomtatott (kétnyelvű vizsgán egy- és kétnyelvű; egynyelvű vizsgán egynyelvű) szótárt használni. A feladatlapok szintenként eltérő színűek, fotót és grafikát tartalmazhatnak.

A piszkozat nem javítható, ha a feladatlap üres, pusztán a piszkozaton megoldott feladat nem értékelhető. Csak akkor vehető figyelembe a piszkozat, ha pótlapnak használta a vizsgázó, mert a feladatlapon nem volt elegendő hely a szöveg számára.

Az írásbeli vizsgadolgozatok javítását - az előre elkészített javítási útmutató alapján - a vizsgaközpont munkatársai végzik.

A tipikus hibákról és az értük levonható pontszámokról az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Kft. munkatársainak közreműködésével részletes lista készült, ami a nagyközönség számára is hozzáférhető néhány kiadványunkban.

Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B1 referenciaszintjéhez illesztett: azt méri, hogy vizsgázóként képes vagy-e boldogulni a hétköznapi élet alapvető helyzeteiben, tudsz-e a B1 szintnek megfelelő nyelvhasználattal kommunikálni, társadalmi-, kulturális- és munkakapcsolatokat teremteni idegen nyelvi közegben. Az eredményes B1 szintű vizsga megalapozza a továbblépést a B2 szintű (középfokú) vizsga irányába.

SZÓBELI VIZSGA

1. BESZÉDKÉSZSÉG

A sikeres vizsgázóként képes vagy az adott idegen nyelven a szintnek megfelelő nyelvi eszközök alkalmazásával tájékoztatást adni, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat és személyeket, véleményedet megfelelő módon kifejezni és alapvető érdekeidet érvényesíteni.
A beszédkészség vizsgarészben a vizsgáztató rövid, személyes tárgyú beszélgetést folytat veled, majd ezt követően önállóan beszélsz az általad előzetesen kiválasztott, a beszélgetéstől eltérő témájú képről. Utolsó feladatként ? egy ugyancsak előzetesen kihúzott ? szituációs párbeszédet játszol el az egyik vizsgáztatóval, magyar nyelvű utasítások alapján.
A vizsga során végig kiemelt szerepet kap interakciós készséged. Feladatod, hogy megértsd a célnyelvi standardnál tagoltabb, lassabb beszédtempóval hozzád intézett kérdések, közlések lényegét, és megfelelő módon, spontán reagálj azokra.
Teljesítményedet a következő szempontok alapján értékeljük: kommunikatív érték, szókincs, nyelvhelyesség.

2. BESZÉDÉRTÉS

A beszédértés vizsgálata a beszédkészség vizsgarésztől függetlenül, nyelvi laboratóriumban (vagy megfelelően behangosított helyiségben) történik, magyar nyelvű feladatlap segítségével. Két, egyenként kb. egy-másfél perces szöveget hallgatsz meg, mindkettőt háromszor. Az első szöveg egy normál beszédtempójú párbeszéd vagy interjúrészlet, a második pedig egy (esetleg több) rövid, összefüggő, célnyelvi forrású, szerkesztett szöveg. A vizsgarész időtartama összesen kb. 15 perc.
A feladat értékelési útmutatója alapján a kérdésekhez tartozó minden helyes információért pont(ok) jár(nak). A feladat megoldásával maximálisan 20 pont szerezhető.

B1 szóbeli

Mért nyelvi készség

Feladattípus

Időtartam

Pontszám

Teljesítési
minimum

Feladat

Vizsgarész

Beszédkészség

Irányított beszélgetés

Kb.
3-4 perc

Kb.
10 perc

40* pont

16 pont

Önálló témakifejtés
(választható kép alapján)

Kb.
3-4 perc

Szituációs párbeszéd

Kb.
3-4 perc

Beszédértés

Beszédértés 1+2.
(hangfelvétel alapján)

egyenként kb.
1-1,5 perc

Kb.
15 perc

20 pont

8 pont

Szóbeli összesen:

60 pont

Az eredményes szóbeli vizsga minimum pontszáma (a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):

36 pont (60%)

* A beszédkészség vizsgarész részletes értékelése:

 

Értékelési szempont

Feladat

Összesített
pontszám

Irányított
beszélgetés

Önálló témakifejtés
(kép alapján)

Szituációs
párbeszéd

Beszédkészség

Kommunikatív érték

10 pont

5 pont

5 pont

20 pont

Szókincs

10 pont

10 pont

Nyelvhelyesség

10 pont

10 pont

A beszédkészség vizsgarész pontszáma összesen:

40 pont

SZÓBELI TÉMALISTA

TÉMA

MIRŐL ESHET SZÓ?

Találkozás

bemutatkozás, üdvözlés, búcsú

Család

személyi adataid, családod

Lakóhely

címed, lakásodnak és környezetének rövid bemutatása

Munka

foglalkozásod, munkád, munkaköröd

Tanulás

az iskola, tantárgyak, tanárok bemutatása, nyelvtanulás

Utazás városi tömegközlekedési eszközökön

villamoson, autóbuszon, metrón; jegyváltás, jegykezelés, járművek indulása, érkezése, útvonala

Utazás taxival

taxirendelés, cím közlése, fizetés

Utazás autóval

parkolás, benzinvásárlás, autójavítás

Utazás vonaton, repülőgépen, távolsági buszon

állomás, pályaudvar, jegyváltás, indulás, útvonal, érkezés, jegykezelés

Külföldi utazás

utazási iroda, útlevél- és vámvizsgálat, pénzváltás

Posta

levél, távirat- és pénzfeladás

Telefon

telefonbeszélgetés, mobiltelefon

Szálloda

fizetővendég-szolgálat, szállásrendelés, megérkezés, adatlap kitöltése, szolgáltatások igénybevétele, távozás

Étterem

asztalfoglalás, rendelés, fontosabb ételek-italok, fizetés

Vendégség

vendégek fogadása, bemutatás, kínálás, vendégségben udvarias viselkedés

Bevásárlás

vásárlás áruházban, üzletekben, a legfontosabb élelmiszerek, öltözködési és háztartási cikkek nevei

Mozi, színház

műsor, jegyrendelés, jegyváltás

Orvosnál

közérzet, gyakoribb betegségek

Sport

milyen sportág érdekel, milyen sportot űzöl

Idő, ídőjárás

napi időjárás, évszakok

ÍRÁSBELI VIZSGA

A vizsga feladatainak megoldásához egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A rendelkezésre álló 60 percet tetszés szerint oszthatod be.

1. OLVASÁSKÉSZSÉG

Vizsgázóként B1 szinten meg kell értened egyszerűbb közérdekű szövegek (pl. közlekedési, utazási, vásárlási információk, ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók, stb.), egyéb tényközlő szövegek (ismertetők, használati utasítások, hirdetések), rövid, informatív sajtócikkek, valamint hivatalos vagy magánlevelek főbb információit. Ezek olyan konkrét, hétköznapi témákhoz kapcsolódnak, amelyekkel a célnyelvi országba való utazás vagy ott tartózkodás alatt találkozhatsz.
Két feladattal mérjük ezt a készséget, az elsőben egy szöveg alapján feltett "nyitott kérdéseket" kell magyarul megválaszolnod, a másodikban pedig egy szövegbe kell kihagyott szavakat, szókapcsolatokat behelyezned.

2. ÍRÁSKÉSZSÉG

A harmadik feladategységben először magyar nyelvű utasítások alapján egy rövid, 8-10 soros idegen nyelvű levelet (üdvözlőkártyát, képeslapot, e-mailt, üzenetet) kell megfogalmaznod. Írásban kell idegen nyelven, az adott utasításoknak megfelelően tájékoztatást adnod, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat és személyeket, véleményedet megfogalmazni.
A második feladatban egy üzenetet, rövid véleményt, értékelést, internetes hozzászólást kell írnod magyar nyelvű utasítás alapján.

3. KÖZVETÍTÉS

A harmadik feladat megoldása során egy kb. 800 leütés terjedelmű szerkesztett idegen nyelvi szöveg információtartalmát kell megértened, és a feladatmegoldáshoz szükséges tudnivalókat tartalmilag pontosan és érthetően kell közvetítened írásban egy, az idegen nyelvet nem ismerő személy számára. A feladat megoldási kulcsa alapján minden helyesen közvetített információért pont(ok) jár(nak). Ebben a vizsgarészben ? 20 nyerspont felezésével ? maximálisan 10 pont szerezhető.

B1 ÍRÁSBELI

Mért nyelvi készség

Feladattípus

Időtartam

Pontszám

Teljesítési minimum

Olvasáskészség

Olvasáskészség 1+2.

90 perc
(tetszés szerint osztható be)

15+5 pont

8 pont

Íráskészség

Íráskészség 1+2.

15+5 pont

8 pont

Közvetítés

Közvetítés

10 pont

4 pont

Írásbeli összesen:

50 pont

Az eredményes írásbeli vizsga küszöb pontszáma (a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):

30 pont (60%)

MINTAFELADATOKÉRT KATTINTS IDE!

KOMPLEX ÉRTÉKELÉS

2016 novemberétől bevezetjük újfajta komplex értékelési rendszerünket. Ennek lényege, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%-ot, akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%-ot. Részletek IDE kattintva olvashatók.

Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B2 Referenciaszintjéhez illeszkedik: azt méri, hogy vizsgázóként képes vagy-e gondolataidat, érzéseidet, véleményedet világosan, kellő részletességgel és folyamatossággal kifejezni, tudsz-e társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani idegen nyelvi közegben. Az eredményes középfokú vizsga teremti meg az alapot a felsőfokú (C1) vizsga irányába való továbblépésre.

SZÓBELI VIZSGA

1. BESZÉDKÉSZSÉG

Sikeres vizsgázóként képes vagy az idegen nyelven szinte folyamatos társalgást folytatni általános és személyes témákról. Tudsz tájékoztatást adni, beszámolni személyes és közérdekű eseményekről. Ki tudod fejezni véleményedet általános témákkal kapcsolatban, és képes vagy érvényesíteni érdekeidet a megfelelő nyelvi eszközök alkalmazásával.
A beszédkészség vizsgarészben a vizsgáztatóval először általános tárgyú beszélgetést folytatsz, ezt követően önállóan beszélsz az előzetesen kiválasztott, a beszélgetésétől eltérő témájú képről. Elmondod, mit látsz a képen, majd megfogalmazod a képpel kapcsolatos benyomásodat, véleményedet, érzéseidet, személyes élményeidet, esetleg reagálsz a vizsgáztató kérdéseire. Utolsó feladatként ? egy ugyancsak előzetesen kihúzott ? szituációs párbeszédet játszol el az egyik vizsgáztatóval, magyar nyelvi utasítások alapján.
Szóbeli teljesítményedet a következő szempontok alapján értékeljük: kommunikatív érték, szókincs, nyelvhelyesség.

2. BESZÉDÉRTÉS

A beszédértés vizsgálata a beszédkészség vizsgarésztől függetlenül, nyelvi laboratóriumban (vagy megfelelően behangosított helyiségben) történik, magyar nyelvű feladatlap segítségével.
Három-három alkalommal hallgatsz meg két szöveget. Az első egy két és fél-háromperces, a második pedig egy másfél-kétperces. normál beszédtempójú, autentikus forrásból származó, szerkesztett szöveg. A vizsgarész időtartama kb. 25-30 perc. A feladatlap kérdéseihez tartozó minden helyes információért a feladat értékelési útmutatója alapján pont(ok) jár(nak).

B2 SZÓBELI

Mért nyelvi készség

Feladattípus

Időtartam

Pontszám

Teljesítési
minimum

Feladat

Vizsgarész

Beszédkészség

Irányított beszélgetés

Kb.
5-6 perc

Kb.
15 perc

50* pont

20 pont

Önálló témakifejtés (választható kép alapján)

Kb.
4-5 perc

Szituációs párbeszéd

Kb.
4-5 perc

Beszédértés

Beszédértés 1+2.
(hangfelvétel alapján)

kb.
2,5-3 perc + kb. 1,5-2 perc

Kb.
30 perc

25 pont

10 pont

Szóbeli összesen:

75 pont

Az eredményes szóbeli vizsga minimum pontszáma (a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):

45 pont (60%)

* A beszédkészség vizsgarész részletes értékelése:

 

Értékelési szempont

Feladat

Összesített
pontszám

Irányított
beszélgetés

Önálló témakifejtés
(kép alapján)

Szituációs
párbeszéd

Beszédkészség

Kommunikatív érték

10 pont

5 pont

10 pont

25 pont

Szókincs

5 pont

5 pont

5 pont

15 pont

Nyelvhelyesség

10 pont

10 pont

A beszédkészség vizsgarész pontszáma összesen:

50 pont

SZÓBELI TÉMALISTA

TÉMAKÖR

MIRŐL ESHET SZÓ?

1. Én és a családom

bemutatkozás
személyes információk
a család, barátok, rokonok bemutatása,
saját munkád és családtagjaid foglalkozásaezzel kapcsolatos tervek, elképzelések
harmadik személy külső megjelenésének, belső tulajdonságainak, szokásainak leírása
családi ünnepek, családi tradíciók

2. Az otthon és a szűkebb környezet

a ház vagy lakás leírása
a környék és a környezet leírása
a város vagy település, illetve kerület bemutatása, ahol laksz
otthonteremtés, lakáshelyzet; az ideális lakóhely
a lakásfenntartás kérdései (költségek)
diákszálló, albérlet: házirend, lehetőségek és tiltások
generációk együttélése
munkák a házban és a ház körül

3. A munka világa, napi tevékenység

szokásos napi tevékenységeid otthon és a munkahelyeden
munkahely, munkakör, további tervek
pályaválasztás
népszerű foglalkozások, kereseti lehetőségek
munkahelyi körülmények: előmenetel, munkával kapcsolatos problémák
munkahelyszerzés, munkanélküliség, szociális problémák

4. A tanulás világa

a tanulással kapcsolatos napi tevékenységeid
iskoláddal, a tantárgyakkal, tanárokkal kapcsolatos információk
iskolai hagyományok, iskolai élmények
szervezett és önálló tanulás, egész életen át tartó tanulás
iskolatípusok, vizsgák, értékelés, osztályzás

5. Kapcsolatok más emberekkel: magánélet és közélet

barátok, ismerősök, iskola- és munkatársak
öltözködés, divat
társasági élet, összejövetelek, levelezés
civil szervezetek
közbiztonság

6. Szabadidő, szórakozás, kultúra

a szabadidő eltöltése, szórakozási lehetőségek
egyéni érdeklődésed, hobbid
színház, mozi, opera, koncert
tévé (műsorfajták), újság, rádió
olvasás: könyvtár, olvasmányok, kedvenc könyved

7. Egészség, egészségmegőrzés, sport

testi és lelki egészség, egészséges életmód
testápolás
betegség megelőzése, a betegség kezelése, betegápolás
orvosnál
gyógyszerek, gyógymódok
dohányzás, alkohol-és drogfogyasztás
sport: sportolási lehetőségek, sportágak
tömegsport és versenysport

8. Vásárlás és szolgáltatások

vásárlás, különösen élelmiszer, ruha és háztartási cikkek vásárlása
vásárlási lehetőségek és tapasztalatok
árak, fizetési módok
különböző üzlettípusok
vásárlási szokások, ajándékozás
hirdetések, reklám
szolgáltatások: posta, telefon, bank, internet, rendőrség, autójavítás, fodrász, tisztító, stb.; a szolgáltatások leírása, ezzel kapcsolatos tapasztalataid

9. Utazás

utazási irodai szolgáltatások
utazási formák: üzleti út, tanulmányi út és ösztöndíj, turistaút, egyéni és szervezett utazás
utazás autóval, vonattal, hajóval és repülővel, ezek használata üzleti út és nyaralás során
szálláslehetőségek, kemping
utazási élmények
a külföldi tartózkodással kapcsolatos tudnivalók

10. Étkezés

étkezési szokások
étterem és más vendéglátóhelyek
egészséges étkezés
egy-két étel elkészítése
otthoni vendéglátás, meghívás
a magyar konyha jellegzetességei

11. Közlekedés

helyi és távolsági közlekedés leírása (megközelítési lehetőségek)
közlekedési eszközök (tömegközlekedés, autó, kerékpár, egyéb)
autótartás
jogosítvány megszerzése
közlekedési szabályok, közlekedési morál (autóvezetők és gyalogosok, járműveken utazók, motorosok, kerékpárosok)
közlekedési gondok, közlekedésfejlesztés
közlekedésbiztonság

12. Kommunikáció

az idegen nyelvek szerepe és fontossága
nyelvtanulási módszerek és lehetőségek
a számítógép szerepe a mindennapokban
internet, közösségi oldalak
tömegtájékoztatás és véleményformálás (tévé, rádió, sajtó)
a kapcsolattartás egyéb eszközei (vezetékes telefon, fax, mobil, e-mail)

13. Tágabb környezetünk, a természet világa

természeti környezetünk (növények, állatok)
a környezetünket fenyegető veszélyek
mindennapi környezetvédelem (a környezet tisztasága, szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság, újrahasznosítás)
időjárás: az évszakokra jellemző időjárás, aktuális időjárás

14. Magyarország*

Magyarország természeti értékei
tájak, egy-egy város leírása, turisztikai nevezetességek
a főváros és/vagy szülővárosa legfontosabb nevezetességei
hagyományos és nemzeti ünnepek,
szokások
nemzetiségek Magyarországon, magyar nemzetiségek más országokban
kulturális értékeink

15. A célnyelv országa(i) és az EU

a célnyelvi ország(ok) főbb jellemzői (fekvés, nagyság, főváros, pénznem, államforma)
a legismertebb földrajzi értékek (éghajlat, tájak, városok) és turisztikai nevezetességek
ismertebb ünnepek, szokások
a mindennapok kultúrája (étkezés, közlekedés, a társas érintkezés formái)
kulturális értékek

* A témához szükséges műveltségi-tájékozottsági elvárások nem haladják meg azt a szintet, amelyet a középiskolában tanult ismeretek és némi újságolvasás biztosít. A vizsga egyébként nem az általános műveltséget akarja felmérni, de figyelembe kell vennünk, hogy a hozzánk látogató külföldiek egy sor olyan kérdést tesznek fel, amelyek Magyarországgal kapcsolatosak, és ezekre is kell tudnunk válaszolni.

ÍRÁSBELI VIZSGA

A vizsga feladatainak megoldásához egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A rendelkezésre álló 180 percet tetszés szerint oszthatod be.

1. OLVASÁSKÉSZSÉG

Két feladattal mérünk.
a) Egy 3000-3200 leütés terjedelmű idegen nyelvű sajtócikk tartalmára vonatkozó magyar nyelvű kérdésekre kell magyarul válaszolnod. A kérdések vonatkozhatnak a szöveg egészére, hosszabb szövegrészekre, szövegrészek összefüggéseire, de konkrét részletekre is. Előfordulhatnak olyan kérdések is, amelyek megválaszolásához a szöveg egészének áttekintése és megértése után a szöveg több részéből kell összegyűjteni az információkat.
Ebben a feladatban azt bizonyítod, hogy képes vagy nagyfokú önállósággal olvasni egy napjaink problémáival foglalkozó konkrét vagy elvontabb témájú, autentikus, célnyelvi sajtócikket. Ki tudod szűrni és meg tudod érteni egy cikk lényeges információit, továbbá azoknak egy-egy fontos részletét. A kérdésekhez tartozó minden helyes információért pont(ok) jár(nak) a feladat javítókulcsa alapján. A feladat maximális pontszáma 20 pont.
b) A második feladatrészben pedig egy szövegbe kell kihagyott szavakat, szókapcsolatokat behelyezned, maximum 10 pontért.

2. ÍRÁSKÉSZSÉG

A készséget két feladattal mérjük.
a) Az elsőben két különböző téma közül választhatsz, és a megadott szempontok alapján egy kb. 17-20 sornyi összefüggő szöveget kell létrehoznod.
Sikeres vizsgázóként képes vagy közlési szándékaidat megvalósítani írásban a célnyelven: általános, hétköznapi témákban részletes tájékoztatást tudsz adni, képes vagy beszámolni eseményekről, képes vagy saját vagy mások véleményét megfelelő módon közvetíteni és a szövegalkotáshoz szükséges nyelvi eszközöket helyesen használni. A megoldás értékelése négy szempont figyelembevételével történik: tartalom, kommunikatív hatás, kifejezésmód és nyelvhelyesség. Megoldásodat minden egyes szempont alapján 0-tól 5-ig terjedő skálán értékeljük. A feladatban tehát maximum 20 pont érhető el.
b) A második feladatrészben egy üzenetet, rövid véleményt, értékelést, internetes hozzászólást kell írnod magyar nyelvű utasítás alapján. Erre maximum 10 pont jár.

3. KÖZVETÍTÉS IDEGEN NYELVRŐL MAGYARRA

A feladat egy 1000-1200 leütés terjedelmű autentikus idegen nyelvű szöveg (legtöbbször sajtócikk) magyar nyelvre való lefordításából áll. A szövegek általános témákat érintenek, az általános műveltségi szintet még tudományosnak tetsző téma esetén sem haladják meg.
A feladat megoldása során bizonyíthatod, hogy képes vagy globálisan és fontos részleteiben is megérteni a szöveget, továbbá képes vagy azt tartalmilag pontosan és szöveghűen visszaadniúgy, hogy az a magyar olvasó számára érthető és különösebb erőfeszítés nélkül követhető legyen.
A feladat maximális pontszáma 15 pont.

B2 ÍRÁSBELI

Mért nyelvi készség

Feladattípus

Időtartam

Pontszám

Teljesítési
minimum

Olvasáskészség

Olvasáskészség 1+2.

180 perc
(szótár
használható)

20 + 10 pont

12 pont

Íráskészség

Íráskészség 1+2.

20 + 10 pont

12 pont

Közvetítés

Közvetítés

15 pont

6 pont

Írásbeli összesen:

75 pont

Az eredményes írásbeli vizsga küszöbpontszáma (a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):

45 pont (60%)

MINTAFELADATOKÉRT KATTINTS IDE!

KOMPLEX ÉRTÉKELÉS

2016 novemberétől bevezetjük újfajta komplex értékelési rendszerünket. Ennek lényege, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%-ot, akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%-ot. Részletek IDE kattintva olvashatók.

Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) specifikációján alapul, és azt méri, hogy a vizsgázó képes vagy-e a nyelvet rugalmasan és hatékonyan használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra. Vizsgázóként árnyalt szókinccsel, gazdag nyelvi eszköztárral kell rendelkezned, és otthonosan kell mozognod különböző nyelvi regiszterekben.

SZÓBELI VIZSGA

1. BESZÉDKÉSZSÉG

Sikeres vizsgázóként képes vagy folyamatosan, rugalmasan társalgást folytatni idegen nyelven általános, személyes és közérdekű témákról. Tudsz részletes, világos tájékoztatást adni, beszámolni személyes és közérdekű eseményekről. Véleményedet árnyaltan fejezed ki, érdekeidet nyelvileg összetett módon érvényesíted. Képes vagy közérdekű témákkal kapcsolatban állást foglalni és érvelni, rendelkezel az ehhez szükséges alapvető társadalmi és kulturális háttérismeretekkel a célnyelvi ország vonatkozásában is.
Ebben a vizsgarészben először általános tárgyú beszélgetést folytatsz a vizsgázóval, ezt követően önállóan beszélsz az előzetesen kiválasztott, a beszélgetés témáitól eltérő képről, megfogalmazod azzal kapcsolatos véleményedet, asszociációidat és érzéseidet, és reagálsz a vizsgáztató esetleges kérdéseire. Harmadik feladatként egy szintén előzetesen kihúzott szituációs párbeszédet játszol el a vizsgáztatóval magyar nyelvi utasítások alapján.
Teljesítményedet a következő értékelési szempontok alapján mérjük: kommunikatív érték, szókincs, nyelvhelyesség.

2. BESZÉDÉRTÉS

A beszédértés vizsgálata a beszédkészség vizsgarésztől függetlenül, nyelvi laboratóriumban (vagy megfelelően behangosított helyiségben) történik, magyar nyelvű feladatlap segítségével.
Három-három alkalommal hallgatsz meg két autentikus forrásból származó, szerkesztett szöveget, és a hallottak alapján magyarul kell válaszolnod a szövegre vonatkozó magyar nyelvű kérdésekre. A vizsgarész időtartama kb. 30 perc.
Ebben a vizsgarészben azt bizonyítod, hogy képes vagy részletekbe menően megérteni az audiovizuális médiában elhangzó informatív hanganyagokat, riportokat, jegyzeteket, interjúkat. Világosan érted a szövegek tényszerű információtartalmát és a közlési szándékot is.
A feladatlap kérdéseihez tartozó minden helyes információért a feladat értékelési útmutatója alapján pont(ok) jár(nak). Maximális pontszám: 25 pont.

C1 SZÓBELI

Mért nyelvi készség

Feladattípus

Időtartam

Pontszám

Teljesítési
minimum

Feladat

Vizsgarész

Beszédkészség

Irányított beszélgetés

Kb.
7-8 perc

Kb.
20 perc

60* pont

24 pont

Önálló témakifejtés (kép alapján)

Kb.
5-6 perc

Szituációs párbeszéd

Kb.
6-7 perc

Beszédértés

Beszédértés 1+2.
(hangfelvétel alapján)

2x kb. 2,5-3 perc

Kb.
30 perc

25 pont

10 pont

Szóbeli összesen:

85 pont

Az eredményes szóbeli vizsga minimum pontszáma
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):

51 pont (60%)

* A beszédkészség vizsgarész részletes értékelése:

 

Értékelési szempont

Feladat

Összesített
pontszám

Irányított
beszélgetés

Önálló témakifejtés
(kép alapján)

Szituációs
párbeszéd

Beszédkészség

Kommunikatív érték

10 pont

10 pont

10 pont

30 pont

Szókincs

5 pont

5 pont

5 pont

15 pont

Nyelvhelyesség

5 pont

5 pont

5 pont

15 pont

A beszédkészség vizsgarész pontszáma összesen:

60 pont

SZÓBELI TÉMALISTA

A felsőfokú vizsga témakörei részben megegyeznek a középfokúéval - természetesen itt magasabb szintű nyelvi megoldásokat várunk el -, és részben az alábbi témákkal egészülnek ki. Ezúttal példaképpen néhány kérdésen is bemutatjuk a téma egyik lehetséges felvetését.

TÉMAKÖR

MIRŐL ESHET SZÓ?

1. Egyén és család

1/1. Család és társadalom: A család és a házasság intézményének problémái; a népességszaporulat, a családi pótlék, az állami gondozás. Korai vagy késői házasság, a házasságra való felkészülés. A válás és a válás következményei.

Válságban van-e a házasság / család? Miért (nem)?
Hogyan függ össze az életszínvonal és a gyermekek száma?
Érdemes-e sok gyermeket vállalni?
Miért kerül sok gyerek állami gondozásba?
Sikeresek-e a házassági hirdetések és a társkereső intézmények? Mi ennek az oka?
Mennyire lehet valaki független a házasságon belül?
Miért sok a válás? Milyen következményei vannak a válásnak?
Miért veszekszik a legtöbb házaspár? Milyen lenne az ideális férj / feleség?

1/2. Generációs különbségek. Az idősek problémái. Generációk együttélése: segítség vagy konfliktusforrás? A fiatalok lehetőségei az önálló életre.

Adjanak-e tanácsot a szülők a fiatalok gondjaiban?
Támogassák-e a szülők felnőtt gyermekeiket?
Miért magányos sok idős ember?
Mi a véleményed a nyugdíjrendszerről?
Megfelelően gondoskodik-e az állam, illetve a társadalom az idősekről?
Miért (nem) mennél idősek otthonába életed utolsó szakaszában?

1/3. Iskolai és iskolán kívüli nevelés. Nevelési elvek.

Szigorúan, vagy engedékenyen neveljünk-e?
A család vagy az iskola hatása erősebb a nevelésben?
Milyen iskolán kívüli nevelő hatások érik a fiatalokat?
Milyen szerepet játszanak ma az ifjúsági szervezetek?
Hogyan és miért lesz valakiből fiatalkorú bűnöző?

2. Lakóhely, a szűkebb és tágabb környezet

2/1. Lakástípusok: családi ház, öröklakás, bérlakás. Különbségeik, előnyeik és hátrányaik.

Lakásépítés, ingatlanárak.
Milyen lehetőségei vannak fiatalok számára a lakáshoz jutásnak?
Mennyiben jó megoldás lakást bérelni?
Milyen változások vannak/lesznek a lakásépítés területén?

2/2. Korszerű lakás, ideális otthon. Külföldi és hazai lakásigények. A lakótelepeken jelentkező problémák (pl. elmagányosodás).

Milyen méretű lakás szükséges a normális életvitelhez?
Hol épüljenek az új lakások? Le kell-e bontani a régi városrészeket?

2/3. A szűkebb környezet problémái. Lakóhelye kommunális ellátottsága. Az önkormányzat tevékenysége a településért.

Környezetszennyezés és mindennapi környezetvédelem a településen, ahol laksz (szemét és mérgező anyagok elhelyezése; a levegő, vizek, talaj szennyezettsége, ill. védelme).
Miképpen kezeli az önkormányzat a település gondjait?
Milyen fejlesztések vannak folyamatban (úthálózat, közellátás, egészségügyi és időskori ellátás, kulturális intézmények, stb.)?
A környezetszennyezés milyen példáival találkozol lakóhelyeden?
Milyen civil kezdeményezéseket ismersz, ill. látnál szükségesnek a környezet kímélése érdekében?


2/4. A tágabb környezet problémái: világméretű környezeti gondok (túlnépesedés, éhínség a harmadik világban, a természeti környezetet fenyegető tendenciák: éghajlatváltozás, ózonlyuk, egyéb).

Megfelelőnek tartod-e, ahogy a nemzetközi szervezetek a fent felsorolt
problémákat kezelik? Kinek kellene aktívabban fellépni?
Miképp lehetne a fent említett, az emberi életet fenyegető folyamatokat feltartóztatni?

3. A munka és a tanulás világa

3/1. Pályaválasztás, felkészülés a továbbtanulásra; esélyegyenlőség; pályamódosítás.

Mely tudományterületek iránt érdeklődnek leginkább a továbbtanulók, és melyek iránt nem? Mi ennek az oka?
Mik a felsőoktatási intézményekbe való bejutás feltételei?
Miért módosít manapság sok fiatal pályát?
Milyen lehetőségek vannak külföldi tanulmányutakra és ösztöndíjakra?
Ismersz-e az esélyegyenlőség érdekében hozott intézkedéseket? Van-e valójában esélyegyenlőség?
Hogyan forradalmasítja az internet a tanulást?
Fontos-e az élethosszig tartó tanulás?


3/2. Érvényesülés, szakmai karrier. Az egyes szakmák társadalmi presztízse. A szellemi és fizikai munka megbecsülése. Továbbképzés és átképzés. Munkanélküliség. Női munkaerő, nők a vezetésben.

Igazságosnak tartod-e az egyes szakmák erkölcsi és anyagi elismertségét?
Mely szakterületek vannak különösen hátrányos helyzetben, és milyen következményekkel jár ez?
Miért vállalnak sokan a 8 órai munkán túl is alkalmi megbízásokat?
Milyen intézkedésekkel lehetne csökkenteni a munkanélküliek számát?
Változott-e a helyzet az EU-csatlakozás óta?
Megfelelően gondoskodik-e a társadalom a hajléktalanokról?

4. Étkezés

4/1. Egészséges és egészségtelen táplálkozás; a helytelen táplálkozás következményei; rossz fogak, túltápláltság és fogyókúra; árak és egészséges étrend. A magyar konyha, összehasonlítva más országok konyhájával; viselkedés étkezés közben, az étkezéssel és ivással kapcsolatos szokások Magyarországon és külföldön.

Miért nehéz a táplálkozási szokásokon változtatni?
Miért sikertelen gyakran a fogyókúra?
Miért divatosak a szakácskönyvek?
Mi a véleményed a vegetarianizmusról?


4/2. Éttermek, vendéglők, önkiszolgálás itthon és külföldön.

Milyen vendéglátó-ipari létesítményeket ajánlanál külföldi barátainak?
Milyen étkezési lehetőségek vannak az utcán?
Miért (nem) kedveled ezeket?

5. Szolgáltatás, kereskedelem

5/1. Piac, áruellátás, választék, minőség. Bevásárlóközpontok és hagyományos kereskedelem. Piacok. Hirdetések, reklámok. Feketekereskedelem.

Mennyiben (nem) jelentenek a hipermarketek és bevásárlóközpontok magasabb színvonalú kereskedelmet?
Miért zár be sok kis üzlet, és milyen következményekkel jár ez?
Érdemes-e külföldön vásárolni?


5/2. Pénzforgalom, bank, biztosító; hitelek, befektetések, valutavásárlás.

Milyen bankkölcsönökről tudsz (házépítésre, áruvásárlásra, stb.) és milyen feltételekkel?
Mi a véleményed a diákhitelről?


5/3. Divatigények és kereskedelem. Divatirányzatok, divat és árak, divat az öltözködésben és más területen.

Miért (nem) jó a divatot követni?
Milyen tényezők befolyásolják a divatot?
Mi a véleményed a jelenlegi divatról?

6. Egészségügy, sport, időjárás

6/1. Egészségvédelem, az egészséges életmód feltételei és magyarországi lehetőségei. Betegség, orvosnál.

Milyen a jó orvos?
Milyen a jó orvos-beteg kapcsolat?
Mennyiben befolyásolja a szociális helyzet az egyén egészségét, életmódját?

6/2. Társadalombiztosítás, egészségügy. Népességcsökkenés, családi pótlék, nyugdíjrendszer.

Milyen alapvető problémákkal szembesül a beteg a magyar egészségügyben?
Miért kevés a gyerek és sok a nyugdíjas?
Lehet-e a népességnövekedést befolyásolni?


6/3. Orvostudomány, civilizációs betegségek és elterjedésük, veszélyességük, szervátültetés. Természetgyógyászat. Gyógyszerfogyasztás, gyógyszerárak.

Hogyan lehet kiszűrni a természetgyógyászatban a sarlatánokat?
Milyen új betegségek jelentek meg?
Melyeket lehet összefüggésbe hozni a környezeti ártalmakkal?
Milyen orvosi és erkölcsi problémákat vetnek fel a szervátültetések?


6/4. A dohányzás, ital, kábítószerek terjedése. A fertőző betegségek problémái, okai, gyógyításuk, megelőzések.

Mik az alkoholizmus okai és következményei?
Helyeselnéd-e a teljes alkoholtilalmat?
Mi veszélyesebb társadalmilag: az alkoholizmus vagy a kábítószer-fogyasztás?
Mit tehet a szülő, az iskola és a társadalom a fiatalkorúak drogfogyasztása ellen?
Mire költsön többet az állam: a megelőzésre vagy a rehabilitációra?


6/5. A sport szerepe az egészség megőrzésében és nevelésben. A sport, a sportolók helyzete Magyarországon és a célország(ok)ban. A sport az egyén életében, sportolási lehetőségek.

Miért szorítja ki az amatőr sportot a profizmus?
Milyen sportágak népszerűek nálunk? Miért?
Milyen új sportágakat ismersz és hogy tetszenek ezek?

7. Közlekedés

7/1. Közlekedési morál, szabálytalanságok, udvariasság és türelmetlenség. Különbségek a hazai és a külföldi (pl. célországi) viszonyok között.

Melyik KRESZ-szabályokat sértik meg leggyakrabban a magyar autósok?
Megfelelőnek tartod-e a bírságolások mértékét?
Milyen változtatásokat javasolnál egy hatékonyabb közlekedésszabályozás érdekében?


7/2. Baleset, balesetek megelőzése, a balesetek okai, ittas vezetés. Jogosítvány, a jogosítvány megszerzése. Autógondok: az autó tárolása, kiválasztása, parkolás. Autótípusok. Autólopások. Az autó karbantartása. Meghibásodás, szervizek.

Mit tegyünk, ha közlekedési balesetet látunk?
Miért veszélyesek a régi autók?
Melyek a legmegbízhatóbb autótípusok? Miért?


7/3. A közlekedés fejlődése és fejlesztése. Budapest, ill. lakóhelye közlekedési gondjai. Tömegközlekedés a nagyvárosokban. Metróépítés, hidak és autópályák tervei.

Milyen hatással lehet egy autópálya megépítése az adott régió fejlődésére?
Melyik autópálya megépítését tartod a legégetőbbnek?
Hogy válnak be az egyes járművek a tömegközlekedésben?


7/4. Közlekedés és környezetvédelem: Úthálózat vagy vasúthálózat, kamionok vagy vasút. A magyar vasutak helyzete. Közlekedés a célország(ok)ban és az EU-ban. Az áruszállítás alkalmas eszközei. A vám és a határátlépés problémái. A környezet kímélése és az energiatakarékosság szempontjai a közlekedés fejlesztésében: EU-tervek.

Melyek az autóhasználat káros következményei?
Milyen megoldásokat javasolnak erre a különböző érdekcsoportok?

9. Szórakozás, művelődés, kommunikáció

8/1. Tömegkommunikációs eszközök és hagyományos művelődési, szórakozási formák. Tévé és mozi, tévé és olvasás, tévé és egészségtelen életmód, tévé és meccs, tévé és videó, tévé és rádió. Az egyes csatornák műsorválasztéka, vételi lehetőségek. Számítógépes játékok, Internet, színházi élet Magyarországon és a célország(ok)ban.

Milyen nálunk a mozik látogatottsága?
Mi a véleményed a magyar filmekről?
Mi a véleményed a "modern" színházi rendezésről?
Milyen hatással van a piacosítás a kulturális életre?
Milyen példákat és ellenpéldákat ismersz arra, hogy a kultúra is áru?
Mi a véleményed a tévéreklámokról?


8/2. Közművelődési lehetőségek, kulturális élet városon és falun. A művelődési házak, faluházak feladatai és gondjai. Múzeumok és közművelődés. Zene: cigányzene, népzene, klasszikus- és popzene, zeneoktatás. Felnőttoktatás, korszerű műveltség. Képzőművészet, művészeti nevelés. A sajtó szerepe.

Miért (nem) tudják a művelődési házak betölteni a funkciójukat?
Mi tartozik bele az "általános műveltség" fogalmába?
Hogyan lehetne elérni, hogy az értéktelen művészet helyett az értékeset pártolja a közönség?
Hogyan hat az internet a kultúrára?


8/3. Kapcsolattartás korunkban: telefon, mobiltelefon. Levelezés és e-mail. A társas összejövetelek az egyes korosztályokban: civil szervezetek, sportegyesületek, ifjúsági szervezetek, klubok.

Mire alkalmas és mire nem a mobiltelefon?
Teljesen ki fogja-e szorítani a levelezést az e-mail?
Megfelelően helyettesíti-e a tévé és a világháló a társas összejöveteleket?
Ismersz-e civil szervezeteket Magyarországon?
Melyiknek lennél szívesen tagja?

9. Utazás külföldre és a célnyelv országába

9/1. A külföldi utakon szerzett tapasztalatok és élmények.

Melyik külföldi utadon volt olyan élményed, tapasztalatod, amiből fontos tanulságot vontál le a satát magad számára?
Melyik város, ill. milyen látnivaló emléke bizonyult a legmaradandóbbnak és miért?
Tapasztalataid szerint mit tudnak a külföldiek rólunk és országunkról?


9/2. Ismerkedés a célnyelv országával, annak kultúrájával. A hazaitól eltérő hagyományok és szokások. Az ismert tájak, városok, országrészek jellegzetességei. Tapasztalatok az emberi kapcsolatokról, a légkörről, a mienktől eltérő politikai berendezkedésről, társadalmi csoportokról, gazdasági helyzetről, munkaerkölcsről, stb.

Megismerted-e a célországban elterjedt valamelyik nyelvjárást és milyen hatása volt annak az első mondatoknál?
Milyen tapasztalatokat szereztél a célnyelv országa(i)ban az iskolákról?
Kedvesebbek vagy hűvösebbek ott az emberek az idegenekhez?
Könnyű velük a barátkozás?

10. Magyarország**

10/1. Magyarország társadalmi berendezkedése: választási rendszer, párt(ok), hatalmi ágak. Gazdasági kapcsolataink, exportképesség. Kapcsolataink és szerepünk Európában. Gazdaságunk fejlődése. Földrajzi helyzet és gazdaság: pl. az árvizek okai.

Melyek a legfontosabb, leghatékonyabban termelő gazdasági ágazatok?
Miért jelenthetnek problémát a magyar mezőgazdasági termékek az EU-ban?
Milyen lehetőségeik vannak a magyar munkavállalóknak az EU-ban?


10/2. A magyar nyelv eredete; a nyelvhasználat problémái, a durva, ill. szegényes beszéd okai.

Melyik nyelvre hasonlít a magyar és mennyire?
Hol beszélik a rokon nyelveket?
Mennyire hatékony az iskolai nyelvoktatás hazánkban?


10/3. A magyar történelem főbb eseményei és szereplői. Nagyszámú magyar kisebbség a szomszédos országokban: kettős identitás, ragaszkodás a magyar kultúrához. A kisebbségek jogai és helyzete Magyarországon. A legnagyobb kisebbség: a romák. Kulturális élet országunkban. A magyar kultúra a külföldiek szemében; közhelyek: csikós, gulyás, puszta, cigányzene stb. Bűnözés, közbiztonság.

* Megjegyzés: Természetesen nem mindenki volt már külföldön és járt a célnyelv országa(i)ban. A tankönyvekből, nyelvkönyvekből, filmekből, a televízióból azonban minden vizsgázó szert tehetett a megfelelő ismeretekre a célnyelvi kultúra ilyen kérdéseiről.

** A témához szükséges műveltségi-tájékozottsági elvárások nem haladják meg azt a szintet, amelyet a középiskolában tanult ismeretek és némi újságolvasás biztosít. A vizsga egyébként nem az általános műveltséget akarja felmérni, de figyelembe kell vennünk, hogy a hozzánk látogató külföldiek egy sor olyan kérdést tesznek fel, amelyek Magyarországgal kapcsolatosak, és ezekre is kell tudnunk válaszolni.

ÍRÁSBELI VIZSGA

A vizsga feladatainak megoldásához egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A rendelkezésre álló 240 percet tetszés szerint oszthatod be.

1. OLVASÁSKÉSZSÉG

Két feladattal mérünk.
a) Egy 4000-4200 leütés terjedelmű idegen nyelvű sajtócikk tartalmára vonatkozó magyar nyelvű kérdésekre kell magyarul válaszolnod. A kérdések vonatkozhatnak a szöveg egészére, hosszabb szövegrészekre, szövegrészek összefüggéseire, de egyes részletekre is. Előfordulhatnak olyan kérdések, amelyek megválaszolásához a szöveg egészének áttekintése és megértése után a szöveg több részéből kell összegyűjteni az információkat.
Ebben a feladatban azt bizonyítod, hogy képes vagy önállóan olvasni a célnyelvi sajtót, részletekbe menően megértesz egy napjaink problémáival foglalkozó konkrét vagy elvont témájú összetett idegen szöveget. Ki tudod szűrni és meg tudod érteni a különböző véleményeket és közlési szándékokat, még a sugallt tartalmakat is.
A kérdésekhez tartozó minden helyes információért pont(ok) jár(nak)m a feladat javítókulcsa alapján. A feladat maximális pontszáma 20 pont.
b) A második feladatrészben pedig egy szövegbe kell kihagyott szavakat, szókapcsolatokat behelyezned, maximum 10 pontért.

2. ÍRÁSKÉSZSÉG

Itt is két feladatot kell megoldanod.
a) Az első baráti vagy hivatalos levél, illetve fogalmazás (rövid esszé, blogbejegyzés, írásbeli hozzászólás) megírásából áll. Két különböző téma, egyben két különböző műfaj közül választhatsz. A kiválasztott témában és műfajban a megadott magyar nyelvű szempontok alapján egy kb. 22-25 sornyi összefüggő szöveget kell létrehoznod.
Sikeres vizsgázóként képes vagy maradéktalanul megvalósítani közlési szándékaidat írásban, a megadott kommunikációs helyzetnek és a választott műfaj szabályainak megfelelően, azokhoz illő stílusban. Képes vagy hétköznapi és közéleti témákban lényegre törő tájékoztatást adni, kellő részletességgel beszámolni eseményekről. Képes vagy saját vagy mások véleményét pontosan közvetíteni és a szövegalkotáshoz szükséges nyelvi eszközöket helyesen tudod használni. A megoldás értékelése négy szempont figyelembevételével történik: tartalom, kommunikatív hatás, kifejezésmód és nyelvhelyesség. Megoldásodat minden egyes szempont alapján 0-tól 5-ig terjedő skálán értékeljük. A feladatban tehát maximum 20 pont érhető el.
b) A második feladatrészben egy üzenetet, véleményt, értékelést, internetes hozzászólást, szövegértelmezést kell írnod magyar nyelvű utasítás alapján. Erre maximum 10 pont jár.

3. KÖZVETÍTÉS MAGYARRÓL IDEGEN NYELVRE

Feladatod egy kb. 2000-2400 leütés terjedelmű, konkrét vagy elvont témájú magyar nyelvű sajtószöveg összefoglalása idegen nyelven, az eredeti szöveg kb. fele terjedelmében, öt magyar vázlatpont segítségével. A szöveg informatív és érvelő jellegű, autentikus újságcikk.
Ebben a feladatban bizonyíthatod, hogy a főbb információk sérülése nélkül vagy képes közvetíteni idegen nyelven egy magyar nyelvű összetett sajtócikk tartalmát és gondolatmenetét úgy, hogy világos, jól szerkesztett, koherens célnyelvi szöveget alkotsz. Képes vagy kiemelni a lényeges pontokat, és világosan tudod közvetíteni a nézeteket alátámasztó érveket, megőrizve a szöveg nyelvi igényességét.
A maximális pontszám 15 pont.

4. KÖZVETÍTÉS IDEGEN NYELVRŐL MAGYARRA

Feladatod egy kb. 1500 leütés terjedelmű autentikus idegen nyelvű szöveg (legtöbbször sajtócikk lefordítása) magyar nyelvre. A szövegek általános témákat érintenek, az általános műveltségi szintet még tudományosnak tetsző téma esetén sem haladják meg.
A szövegek értelmezését esetenként megkönnyíti, ha rendelkezel a célnyelv felsőfokú használatához szükséges interkulturális ismeretekkel.
A feladat megoldásával bizonyítod, hogy minden részletében képes vagy megérteni egy sajtószöveget, továbbá képes vagy azt tartalmilag pontosan és szöveghűen visszaadni úgy, hogy az a magyar olvasó számára teljesen érthető és könnyen olvasható legyen.
A feladat maximális pontszáma 15 pont.

C1 ÍRÁSBELI

Mért nyelvi készség

Feladattípus

Időtartam

Pontszám

Teljesítési
minimum

Olvasáskészség

Olvasáskészség 1+2.

240 perc
(szótár
használható)

20 + 10 pont

12 pont

Íráskészség

Íráskészség 1+2.

20 + 10 pont

12 pont

Közvetítés

Magyarról idegen nyelvre és idegen nyelvről magyarra

15 + 15 pont

12 pont

Írásbeli összesen:

90 pont

Az eredményes írásbeli vizsga küszöb pontszáma
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):

54 pont (60%)

Mintafeladatokért kattints IDE!

KOMPLEX ÉRTÉKELÉS

2016 novemberétől bevezetjük újfajta komplex értékelési rendszerünket. Ennek lényege, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%-ot, akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%-ot. Részletek IDE kattintva olvashatók.

Vizsgaszabályzat

Jelentkezésével Ön elfogadja és tudomásul veszi a vizsgaszabályzatban foglaltakat, ezért kérjük, még jelentkezés előtt alaposan tanulmányozza át!

Online jelentkezés

Jelentkezés a vizsgára

Miért tanulj a Katedrával...
Mert jól felkészült és jófej tanárok tartják az órákat!|Mert a jó hangulat elengedhetetlen óráinkon!|Mert hallgatóink 97%-a ajánlja iskolánk szolgáltatásait!

Visszahívást kérek

  • 1
    Személyes adatok
  • 2
    Kész

Segíthetek?