Euroexam / EuroPro nyelvvizsga

Mi az Euroexam?

Az Euroexam olyan nyelvvizsgarendszer, melyben egyesítettük mindazt, amit a vizsgázók és a vizsgát elfogadók ma elvárnak. Minden feladata az Európa Tanács "Európai Nyelvi Keretrendszerére" épül. Ez pedig garanciát jelent mind a használható, valódi nyelvtudásra és egy széles körben elfogadott nyelvvizsga bizonyítványra.

Az Euroexam nyelvvizsga az általános nyelvi ismereteket méri, egynyelvű és kétnyelvű változatban is letehető angol és német nyelven.

Kinek ajánljuk?

Mindenkinek, aki egy teljes értékű angol vagy német nyelvvizsga bizonyítványt szeretne szerezni, ami felhasználható a felvételinél (a mindenkori pontértékeknek megfelelően), a diplomához és természetesen elfogadják álláskeresésnél is.
Ez azt jelenti, hogy az Euroexam és EuroPro a felvételitől a diplomán át a nyelvpótlékig mindenütt érvényes államilag elismert nyelvvizsgáknak számít.

Megjelenés a vizsgán

Legkésőbb a vizsga kezdete előtt 20 perccel kell megjelenni a vizsga helyszínén. A személyazonosság igazolására csak személyi igazolvány, újfajta kártyás jogosítvány, vagy útlevél fogadható el. (Ha a vizsgázó az első vizsgarészről elkésik, még beengedhető, de a vizsgát a többi vizsgázóval azonos időben kell befejeznie.)
Az írásbeli kétnyelvű vizsgák Mediation (Közvetítés) vizsgarészénél, illetve a szóbeli vizsga felkészülési ideje alatt nyomtatott szótár használható - egyéb feladatoknál nem. A nyomtatott szótár típusára vonatkozólag nincs megkötés (lehet egy-vagy kétnyelvű, esetleg képes).
Az öltözékkel kapcsolatban nincsenek megkötések.

Személyes vagy orvosi indokra való hivatkozással a vizsgát követő 5 munkanapon belül halasztást vagy vizsgadíj visszatérítést lehet kérni (ennek díja a mindenkori vizsgadíj 20%-a).

A vizsga folyamán

A következő tárgyakat lehet bevinni a vizsgára: toll, ceruza, nyomtatott szótár valamint olyan étel, ital, amellyel a többi vizsgázót nem zavarja. 
A vizsgán a többi vizsgázóval beszélgetni, másolni, meg nem engedett segédeszközt használni, más vizsgázótól szótárat kérni, a többieket zavarni nem lehet.
A szabályok megszegésének a vizsgáról való kizárás a következménye. A vizsgatermet bármikor el lehet hagyni a teremfelügyelő engedélyével, kivéve minden vizsgarész utolsó 10 percét és a hangzó anyagot tartalmazó vizsgarészeket.

Vizsgát halasztani nyomós személyes, vagy orvosi indokkal (hirtelen megbetegedés, haláleset a családban) lehet, legkésőbb a vizsganapot megelőző utolsó munkanapon, az adott vizsgahely ügyfélszolgálata szerinti munkaidőben.

Vizsgadíj visszatérítésére ugyancsak a fenti okokra való hivatkozással, a fenti határidőt megelőzően van lehetőség. Egyéb esetben a vizsgadíj visszatérítésére nincs lehetőség.
Vizsgát halasztani maximum két alkalommal lehet, de minden alkalommal új jelentkezési lapot kell kitölteni.
Mind halasztás, mind vizsgadíj visszafizetés esetében a vizsgadíj 20%-át kezelési költség címén felszámítjuk.
Vizsgadíj visszafizetésre kizárólag a befizetést igazoló pénztárgép bizonylat (blokk), vagy áfás számla ellenében van mód.
Amennyiben valakit nem megfelelő vizsgázói magatartás miatt a vizsgáról kizárnak, a vizsgadíj visszafizetésre nem tarthat igényt, vizsgáját nem halaszthatja.

A vizsgaeredmények közlése

A vizsgaeredmények a vizsga utáni 20. munkanaptól tudhatók meg. 
A vizsgaeredmények a teljes vizsgakód alapján az Euroexam Nyelvvizsga Központ honlapjáról ide kattintva lekérdezhetők, illetve szintén vizsgakód szerint a Katedra Nyelviskolában kifüggesztésre kerülnek. A vizsgaeredmények személyesen, személyazonosságot igazoló okirat ellenében is megtudhatók.
A vizsgaeredményekről telefonon nem lehet érdeklődni.

A bizonyítvány

A vizsgabizonyítvány kb. 6 héttel a vizsga után készül el.
A bizonyítvány a vizsgahelyen (tehát a Katedra Nyelviskolában) vehető át személyesen, erről e-mailben értesítést fogsz kapni.

A vizsgadolgozat megtekintése

Vizsgamegtekintés: A vizsgázó az írásban teljesített vizsgafeladatait, a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval, valamint szóbeli teljesítményének értékelő lapját megtekintheti. A vizsgamegtekintés időtartama 30 perc.
Konzultáció: A vizsgázónak lehetősége van ? a Vizsgaközpont által kijelölt, szakképzett vizsgáztató nyelvtanár segítségével ? kijavított dolgozatának részletes elemzésére. Az egy tanóra (45 perc) időtartamú szolgáltatás során a dolgozat legjellemzőbb problémái, hiányosságai kerülnek diagnosztizálásra, a vizsgázó személyre szabott tanácsokat kap a további felkészüléshez. A konzultáció mindenkor érvényes díját a Vizsgaközpont honlapján teszi közzé.
Mindkét esetben a vizsgázó kizárólag saját megoldásairól kézzel jegyzetet készíthet, azonban a dolgozat nem vihető el, fénymásolására, vizsgadolgozat lefényképezésére nincs lehetőség. A jegyzetek készítése során teljes vizsgafeladatok másolása nem engedélyezett.
A megtekintés és a konzultáció iránti kérelmet, a vizsgaeredmény kihirdetését követő 5 munkanapon belül kell jelezni az Euroexam Nyelvvizsga Központ Ügyfélszolgálatán.
A megtekintés és a konzultáció minden esetben előre egyeztetett időpontban történik kizárólag az Euroexam Nyelvvizsga Központban.

Felülvizsgálati kérelem, jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a vizsga során olyan rendellenességet tapasztal, amely a vizsga szabályos és eredményes lebonyolítását érdemben befolyásolja, azt haladéktalanul jeleznie kell a teremfelügyelőnek vagy a vizsgatitkárnak, valamint kérnie kell az esemény vagy körülmény jegyzőkönyvezését. A jegyzőkönyvezett eseményeket a vizsgaközpont minden esetben kivizsgálja. A vizsga során nem jegyzőkönyvezett esetleges rendellenességeket utólagos bejelentés esetén nem áll módunkban kivizsgálni.
A vizsgaeredménnyel szemben a vizsgaeredmények közzétételét követő 10 munkanapon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A felülvizsgálati kérelmet első fokon a Vizsgaközpont vezetője/igazgatója bírálja el a kérelem benyújtásától számított 10 munkanapon belül. A Vizsgaközpont vezetőjének döntése ellen a vizsgázó a 182/2009. (IX.10.) Kormányrendelet 4.§ (3) szerint további panasszal élhet.
A határidő elmulasztása esetén nincs jogorvoslati lehetőség.

B1 - Alapfokú nyelvvizsga

A 100%-ban nyelvi kommunikációs készségeket mérő vizsga B1 alapfokon

Az Euroexam vizsgák kiemelkedő megbízhatósága és elismert objektivitása ma már közismert, és ehhez az általános tulajdonsághoz jön még az is, hogy a vizsgák minden szinten kizárólag a valós életből ellesett nyelvhasználatot mérik. Így bemutathatod, hogyan vagy képes a gyakorlatban alkalmazni angol vagy német tudásod.

Szótárhasználat a teljes vizsgán

Vizsgázóink valamennyi vizsgarészen szabadon használhatnak bármilyen nyomtatott szótárt. További részletek és javaslataink a szótárak legeredményesebb használatára a Szótárhasználat a nyelvvizsgán oldalon találhatók. A vizsgarészek ismertetése alatt megtalálod az egyes készségeknél elvárt teljesítményt, illetve a beszédkészség, íráskészség és közvetítés értékelési kritériumait is.


Az Euroexam B1 alapfokú nyelvvizsga részei és a feladatok részletes leírása

EuroPro
A feladatok ismertetésénél sárga háttérszínnel jelezzük, ahol az EuroPro feladatok eltérnek az általános Euroexam nyelvvizsga anyagától

 

Az írásbeli vizsga részei:

Közvetítés 1. rész

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)
20 perc

Magyarról angolra/németre

Egy magyar nyelvű, nem hivatalos levelet kell lefordítani angolra/németre.

Közvetítés 2. rész

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!) 
kb. 15 perc

Párbeszéd

A vizsgázó egy magyarul és egy angolul/németül beszélő párbeszédét hallja magnóról. A feladatlapon írásban kell közvetíteni, ?tolmácsolni? a két beszélő között. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem az információ sikeres közvetítését mérjük.

Olvasott szöveg értése

35 perc

1. feladat ? Bekezdés címek

A vizsgázó egy 7 bekezdésből álló szöveghez párosít 9 bekezdéscímet. Két címhez nem tartozik bekezdés.

2. feladat ? Áttekintés

A vizsgázó négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, és nyolc állítást kap, amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. Az állításokat hozzá kell rendelnie a szövegekhez.

3. feladat ? Feleletválasztás

Egy hosszabb szöveg elolvasása után a vizsgázó 6 feleletválasztós tesztkérdést old meg.

Íráskészség

50 perc

1. feladat ? Írásbeli interakció

Egy formanyomtatványt, űrlapot, jelentkezési lapot kell kitölteni.

2. feladat ? Választható téma kifejtése

Két feladat közül lehet választani. A feladat egy informális levél megírása.

A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése

kb. 30 perc

1. feladat ? Rövid szövegek

A vizsgázó hat rövid szövegrészt hall magnóról, melyeket a feladatlapján található nyolc szövegrésszel, esetleg képpel, ábrával kell párosítania. Két szövegnek illetve képnek nincs párja.

2. feladat ? Jegyzetelés

A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget. A feladatlapján a szöveg összefoglalását olvashatja, melyből kihagytak részeket. Ezeket kell pótolnia a hallottak értelmében nem több, mint három szóval. 

3. feladat ? Rádió/TV program

A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.

3. feladat ? Értekezlet részlet

A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.

Beszédkészség

20 perc

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára.

1. feladat ? Beszélgetés

A vizsgáztató feltesz néhány egyszerű, általános jellegű, személyes kérdést mindkét vizsgázónak külön-külön.

2. feladat ? Történet elmondása képek alapján

A vizsgázók kapnak egy-egy képsorozatot, amelyről tízpercnyi felkészülés után egy-egy történetet kell elmondaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.

2. feladat ? Prezentáció

A vizsgázók kapnak néhány adatot (pl. Grafikont, ábrákat, számokat), amelyről tízpercnyi felkészülés után egy prezentációt kell tartaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.

3. feladat ? Szituációk

A vizsgázók egyenként, egymást váltogatva kapnak három-három szerepkártyát, amelyeken egy-egy mindennapi helyzetet kell megoldaniuk rövid dialógusban a vizsgáztatóval.

4. feladat ? Kommunikációs feladat

Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

Az alapfokú nyelvvizsgán szereplő szókincset az itt felsorolt témakörökben betöltött kommunikatív értékük és gyakoriságuk alapján határozzuk meg. Felkészüléskor érdemes törekedni ennek a szókincsnek a bővítésére a nyelvkönyvek és kiegészítő anyagok segítségével.

 • Család
 • Történelem/kultúra, történelmi/kulturális események és tárgyak
 • Társas kapcsolatok
 • Természet, földrajz, állatok, környezet
 • Foglalkozások, munkahelyi pozíciók
 • Vélemény, értékelés, műalkotások leírása, írás, előadás, film stb.
 • Mindennapi élet, napi rutin
 • Szabadidő, hobbi, szórakozás
 • Vita, meggyőzés, előnyök/hátrányok, következtetés kifejezései
 • Egészség, orvosi kezelés, egészségi állapot
 • Ételek és italok, főzés, vendéglő
 • Városrészek, kerületek, országrészek, épületek, utcai tárgyak
 • Média, szórakozás, zene, sajtó
 • Házak, szállás, szobák, tárgyak, bútorok
 • Számítógép, technika, kommunikáció
 • Országok, nemzetiségek, világrészek,
 • Cselekvések, mozgások, folyamatok kifejezései
 • Oktatás, tantárgyak, tanórák nyelvezete
 • Személyiség, viselkedés
 • Érzések, érzelmek
 • Feladatleírások nyelvezete
 • Életszakaszok, életrajz
 • Politika, társadalom, kormányzat, állami intézmények
 • Utazás
 • Jog
 • Munkaidő és fizetés
 • Munkahelyi hierarchia
 • Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
 • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
 • Helyszínek és események az üzleti életben
 • Kereskedelem
 • Piac és marketing

A vizsga összefoglaló táblázata alapfokon 

Vizsgarész neve Feladatok száma Terjedelem (percben) Pontszám
Közvetítés (választható) 2 kb. 35' 25
Olvasott szöveg értés 3 35' 25
Íráskészség 2 50' 25
Hallott szöveg értése 3 kb. 30' 25
Beszédkészség 4 20' 25
Összes   2,5-3h + szünetek 100 / 125
(egynyelvű/kétnyelvű)

Elvárt teljesítmény

Hallott szöveg értése 

Megértem a lényeget hétköznapi témájú beszélgetésekben, illetve olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyekben aránylag lassan és érthetően beszélnek aktuális hírekről, személyes vagy szakmai kérdésekről.

Olvasott szöveg értése

Megértem a gyakran előforduló hétköznapi vagy szaknyelvi elemeket tartalmazó írott szövegeket, hétköznapi eseményekről, érzésekről, kívánságokról szóló magán- és üzleti leveleket.

Társalgás

Elboldogulok a legtöbb, a nyelvterületen való utazgatás során felmerülő témában. Be tudok kapcsolódni mindennapi beszélgetésekbe, el tudom mesélni az élményeimet, véleményt tudok formálni.

Beszédkészség

Élményeimről, eseményekről, könyvekről, filmekről, terveimről egyszerű összetett mondatokban be tudok számolni. Röviden a véleményemet is ki tudom fejezni és meg is tudom védeni. Értékelési kritérium letöltése

Íráskészség

Számomra ismert témákról rövid, egyszerűen összekapcsolt elemekből álló szöveget tudok írni. Élményekről, benyomásokról szóló magán-, illetve szakmai levelet is meg tudok fogalmazni. Értékelési kritérium letöltése

Közvetítés

Érthetően tudok közvetíteni egy angolul/németül és egy magyarul beszélő között egyszerű helyzetekben. Le tudok fordítani angolra/németre egy rövid levelet. Értékelési kritérium letöltése

B2 - Középfokú nyelvvizsga

A 100%-ban nyelvi kommunikációs készségeket mérő vizsga B2 szinten - középfokon

Az Euroexam vizsgák kiemelkedő megbízhatósága és elismert objektivitása ma már közismert, és ehhez az általános tulajdonsághoz jön még az is, hogy a vizsgák minden szinten kizárólag a valós életből ellesett nyelvhasználatot mérik. Így bemutathatod, hogyan vagy képes a gyakorlatban alkalmazni angol vagy német tudásod.

Szótárhasználat a teljes vizsgán

Vizsgázóink valamennyi vizsgarészen szabadon  használhatnak bármilyen nyomtatott szótárt. További részletek és javaslataink a szótárak legeredményesebb használatára a szótárhasználati tippjeinket bemutató oldalon találhatók. A vizsgarészek ismertetése alatt megtalálod az egyes készségeknél elvárt teljesítményt, illetve a beszédkészség, íráskészség és közvetítés értékelési kritériumait is.

Az Euroexam B2 középfokú nyelvvizsga részei és a feladatok részletes leírása
EuroPro
A feladatok ismertetésénél sárga háttérszínnel jelezzük, ahol az EuroPro feladatok eltérnek az általános Euroexam nyelvvizsga anyagától

 

Az írásbeli vizsga részei:

Közvetítés 1. rész

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)
20 perc

Magyarról angolra/németre

Egy magyar nyelvű, hivatalos levelet kell lefordítani angolra/németre.

Közvetítés 2. rész

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)
kb. 15 perc

Párbeszéd

A vizsgázó egy magyarul és egy angolul/németül beszélő párbeszédét hallja magnóról. A feladatlapon írásban kell közvetíteni, "tolmácsolni" a két beszélő között. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem az információ sikeres közvetítését mérjük.

Olvasott szöveg értése

35 perc

1. feladat - Bekezdés címek

A vizsgázó egy 7 bekezdésből álló szöveghez párosít 9 bekezdéscímet. Két címhez nincs bekezdés. Egy megoldásminta megadva.

2. feladat - Áttekintés

A vizsgázó négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, és nyolc állítást kap, amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. Az állításokat hozzá kell rendelnie a szövegekhez.

3. feladat - Feleletválasztás

Egy hosszabb szöveg elolvasása után a vizsgázó 7 feleletválasztós tesztkérdést old meg. Egy megoldásminta megadva.

Íráskészség

60 perc

1. feladat ? Ügyintéző levél

Irányított levélszöveg írása 100-120 szó terjedelemben a feladatban meghatározott cél elérésére.

2. feladat ? Választható téma kifejtése

Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 150 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, kritika, újságcikk, olvasói levél, élménybeszámoló.

EuroPro

2. feladat ? Választható téma kifejtése

Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 150 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, kritika, újságcikk, olvasói levél, jelentés.

 

A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése

kb. 35 perc

1. feladat - Rövid szövegek

A vizsgázó hat rövid beszélgetésrészletet hall, melyeket a feladatlapján található nyolc címszóból, esetleg képből, ábrából kell a megfelelő hathoz hozzárendelnie. A megadott lehetőségek közül kettőnek nincs párja.

2. feladat - Jegyzetelés

A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget. A feladatlapján a szöveg összefoglalását olvashatja, melyből 9 információ hiányzik. Ezeket kell pótolnia a hallottak értelmében nem több mint három szóval egy-egy helyen.

3. feladat - Rádió/TV program

A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia. 

EuroPro B2

3. feladat - Értekezlet részlet

A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.

?Beszédkészség

20 perc

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára.

1. feladat - Beszélgetés

A vizsgáztató feltesz néhány egyszerű, általános jellegű, személyes kérdést mindkét vizsgázónak külön-külön.

2. feladat - Történet elmondása képek alapján

A vizsgázók kapnak egy-egy képsorozatot, amelyről tízpercnyi felkészülés után egy-egy történetet kell elmondaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.

EuroPro B2

2. feladat - Prezentáció

A vizsgázók kapnak néhány adatot (pl. Grafikont, ábrákat, számokat), amelyről tízpercnyi felkészülés után egy prezentációt kell tartaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.

 

3. feladat - Szituációk

A vizsgázók egyenként, egymást váltogatva kapnak három-három szerepkártyát, amelyeken egy-egy mindennapi helyzetet kell megoldaniuk rövid dialógusban a vizsgáztatóval.

4. feladat - Kommunikációs feladat

Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

A középfokú nyelvvizsgán szereplő szókincset az itt felsorolt témakörökben betöltött kommunikatív értékük és gyakoriságuk alapján határozzuk meg. Felkészüléskor érdemes törekedni ennek a szókincsnek a bővítésére a nyelvkönyvek és kiegészítő anyagok segítségével.

Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

 • Család
 • Történelem/kultúra, történelmi/kulturális események és tárgyak
 • Társas kapcsolatok
 • Természet, földrajz, állatok, környezet
 • Foglalkozások, munkahelyi pozíciók
 • Vélemény, értékelés, műalkotások leírása, írás, előadás, film stb.
 • Mindennapi élet, napi rutin
 • Szabadidő, hobbi, szórakozás
 • Vita, meggyőzés, előnyök/hátrányok, következtetés kifejezései
 • Egészség, orvosi kezelés, egészségi állapot
 • Ételek és italok, főzés, vendéglő
 • Városrészek, kerületek, országrészek, épületek, utcai tárgyak
 • Média, szórakozás, zene, sajtó
 • Házak, szállás, szobák, tárgyak, bútorok
 • Számítógép, technika, kommunikáció
 • Országok, nemzetiségek, világrészek,
 • Cselekvések, mozgások, folyamatok kifejezései
 • Oktatás, tantárgyak, tanórák nyelvezete
 • Személyiség, viselkedés
 • Érzések, érzelmek
 • Feladatleírások nyelvezete
 • Életszakaszok, életrajz
 • Politika, társadalom, kormányzat, állami intézmények
 • Utazás
 • Jog
EuroPro B2
 • Munkaidő és fizetés
 • Munkahelyi hierarchia
 • Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
 • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
 • Helyszínek és események az üzleti életben
 • Kereskedelem
 • Piac és marketing

A vizsga összefoglaló táblázata középfokon

Vizsgarész neve Feladatok száma Terjedelem (percben) Pontszám
Közvetítés(választható) 2 kb. 35' 25
Olvasott szöveg értése 3 35' 25
Íráskészség 2 60' 25
Hallott szöveg értése 3 kb. 35' 25
Beszédkészség 4 20' 25
Összes   3-3,5h + szünetek 100 / 125
(egynyelvű/kétnyelvű)

Elvárt teljesítmény

Hallott szöveg értése

Megértek hosszabb beszédeket, előadásokat és érveléseket, ha a téma számomra eléggé ismert. Megértem a híreket és az aktuális műsorokat a tévében. A legtöbb filmet is követni tudom.

Olvasott szöveg értése

El tudok olvasni cikkeket és beszámolókat, ahol az író egy adott véleményt vagy nézőpontot képvisel. Megértem a kortárs irodalmi prózát és a szakmámba vágó szövegeket.

Társalgás

Meglehetős folyékonyan tudok társalogni angol anyanyelvűekkel. Részt tudok venni az ismert témákról folyó társalgásokban úgy, hogy közben kifejtem és fenntartom a véleményem.

Beszédkészség

Világos és részletes leírásokat tudok adni az általam ismert témakörökben. Egy ismert témáról ki tudom fejteni a véleményemet, fel tudom sorakoztatni az érveket és ellenérveket. Értékelési kritérium letöltése

Íráskészség

Esszét vagy beszámolót tudok írni általam ismert témakörökben, amelyben információt közlök, illetve egy bizonyos álláspont mellett vagy ellen érvelek. Értékelési kritérium letöltése

Közvetítés

Érthetően tudok közvetíteni egy angolul/németül és egy magyarul beszélő között mindenféle helyzetben. Le tudok fordítani angolra/németre egy levelet. Fordításomban a célnyelv szabályai és kultúrája szerint választom meg a nyelvi eszközöket. Értékelési kritérium letöltése

C1 - Felsőfokú nyelvvizsga

A 100%-ban nyelvi kommunikációs készségeket mérő vizsga C1 szinten - felsőfokon

Az Euroexam vizsgák kiemelkedő megbízhatósága és elismert objektivitása ma már közismert, és ehhez az általános tulajdonsághoz jön még az is, hogy a vizsgák minden szinten kizárólag a valós életből ellesett nyelvhasználatot mérik. Így bemutathatod, hogyan vagy képes a gyakorlatban alkalmazni angol vagy német tudásod.

Szótárhasználat a teljes vizsgán

Vizsgázóink valamennyi vizsgarészen szabadon  használhatnak bármilyen nyomtatott szótárt. További részletek és javaslataink a szótárak legeredményesebb használatára a szótárhasználati tippjeinket bemutató oldalon találhatók. A vizsgarészek ismertetése alatt megtalálod az egyes készségeknél elvárt teljesítményt, illetve a beszédkészség, íráskészség és közvetítés értékelési kritériumait is. 

Az Euroexam C1 felsőfokú nyelvvizsga részei és a feladatok részletes leírása

EuroPro
A feladatok ismertetésénél sárga háttérszínnel jelezzük, ahol az EuroPro feladatok eltérnek az általános Euroexam nyelvvizsga anyagától

 

Az írásbeli vizsga részei:

Közvetítés 1. rész

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)
30 perc

Angolról/németről magyarra

Egy angol/német szöveg vagy hivatalos levél fordítása magyarra.

Magyarról angolra/németre

Egy hivatalos magyar nyelvű hivatalos levél vagy szöveg fordítása angolra/németre.

Közvetítés 2. rész

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)
kb. 15 perc

Párbeszéd

A vizsgázónak magnóról lejátszanak egy párbeszédet egy magyarul és egy angolul/németül beszélő között. A két beszélő között a feladatlapon írásban kell közvetíteni, ?tolmácsolni?. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem csak az információ közvetítését mérjük.

Olvasott szöveg értése

45 perc

1. feladat ? Bekezdés címek

A vizsgázó kap egy 7 bekezdésből álló szöveget, és 9 bekezdéscímet. Párosítania kell a címeket a bekezdésekkel. Két címhez nem tartozik bekezdés.

2. feladat ? Hosszú szöveg

A vizsgázó kap egy hosszú szöveget, amely elolvasása és megértése alapján 2-4 kérdésre kell a feladatlapon a lehető legrövidebben válaszolni a kérdésenként 2-4 vonatkozó információ kiszűrésével.

3. feladat ? Feleletválasztás

A vizsgázó két rövidebb szöveget kap, mindegyik után három többválasztós, megértést ellenőrző kérdésekkel. 

Íráskészség

60 perc

1. feladat ? Írásbeli interakció

Irányított levélszöveg írása 200 szó terjedelemben a feladatban meghatározott cél elérésére.

2. feladat ? Választható téma kifejtése

Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 200 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, kritika, újságcikk, olvasói levél.

EuroPro

2. feladat ? Választható téma kifejtése

Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 150 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, kritika, újságcikk, olvasói levél, jelentés.

A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése

kb. 40 perc

1. feladat ? Rövid szövegek

A vizsgázónak lejátszanak négy rövid párbeszédet. A feladatlapján talál két listát. Mindkettőből egyet-egyet hozzá kell rendelnie a hallott szöveghez.

2. feladat ? Jegyzetelés

A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget, közben jegyzetelhet. A szöveg három helyen megszakad, és a magnóról három kérdést hallanak, amelyekre írásban válaszolniuk kell.

3. feladat ? Rádió/TV program

A vizsgázónak lejátszanak egy részletet rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján nyolc többválasztós tesztkérdést talál, melyeket meg kell oldania.

EuroPro C1

3. feladat - Értekezlet részlet 

A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján nyolc feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.

Beszédkészség

20 perc

1. feladat ? Beszélgetés

Bemelegítő beszélgetés, ismerkedés
A vizsgázók feltesznek néhány általános jellegű, személyes kérdést egymásnak.

2. feladat ? Prezentáció, összefüggő beszéd és vita

Az egyik vizsgázó kap két témát egy kártyán, amelyből egyet kiválaszt, és 2 percig folyamatosan beszél róla.
Eközben a másik vizsgázó jegyzetel, és a prezentáció végén vitakérdéseket tesz fel az első vizsgázónak. Ezután szerepet cserélnek.

3. feladat ? Kommunikációs feladat

Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

A felsőfokú nyelvvizsgán szereplő szókincset az itt felsorolt témakörökben betöltött kommunikatív értékük és gyakoriságuk alapján határozzuk meg. Felkészüléskor érdemes törekedni ennek a szókincsnek a bővítésére a nyelvkönyvek és kiegészítő anyagok segítségével.

 • Család
 • Történelem/kultúra, történelmi/kulturális események és tárgyak
 • Társas kapcsolatok
 • Természet, földrajz, állatok, környezet
 • Foglalkozások, munkahelyi pozíciók
 • Vélemény, értékelés, műalkotások leírása, írás, előadás, film stb.
 • Mindennapi élet, napi rutin
 • Szabadidő, hobbi, szórakozás
 • Vita, meggyőzés, előnyök/hátrányok, következtetés kifejezései
 • Egészség, orvosi kezelés, egészségi állapot
 • Ételek és italok, főzés, vendéglő
 • Városrészek, kerületek, országrészek, épületek, utcai tárgyak
 • Média, szórakozás, zene, sajtó
 • Házak, szállás, szobák, tárgyak, bútorok
 • Számítógép, technika, kommunikáció
 • Országok, nemzetiségek, világrészek,
 • Cselekvések, mozgások, folyamatok kifejezései
 • Oktatás, tantárgyak, tanórák nyelvezete
 • Személyiség, viselkedés
 • Érzések, érzelmek
 • Feladatleírások nyelvezete
 • Életszakaszok, életrajz
 • Politika, társadalom, kormányzat, állami intézmények
 • Utazás
 • Jog
EuroPro C1
 • Tipikus munkahelyi eszközök
 • Telefonálás
 • Grafikonok, táblázatok leírása
 • Pénz
 • Termékek és szolgáltatások; gyártás
 • Munkahelyi feladatok
 • Munkaidő és fizetés
 • Munkahelyi hierarchia
 •  Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
 • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
 •  Helyszínek és események az üzleti életben
 • Kereskedelem
 • Piac és marketing

A nyelvvizsga összefoglaló táblázata felsőfokon

Vizsgarész neve Feladatok száma Terjedelem (percben) Pontszám
Közvetítés (választható) 3 kb. 45' 25
Olvasott szöveg értése 3 45' 25
Íráskészség 2 60' 25
Hallott szöveg értése 3 kb. 40' 25
Beszédkészség 4 20' 25
Összes   kb. 3,5h + szünetek

100 / 125
(egynyelvű/kétnyelvű)


Elvárt teljesítmény

Hallott szöveg értése

Nem jelent számomra gondot akár az élőben hallott, akár a médián keresztül sugárzott, anyanyelvi tempójú beszéd megértése.

Olvasott szöveg értése

Könnyedén elolvasok szinte bármilyen nyelvezetű szöveget, például leírásokat, szakmai cikkeket, újságcikkeket és irodalmi alkotásokat.

Társalgás

Erőfeszítés nélkül, folyékonyan részt tudok venni bármely beszélgetésben, jól ismerem a sajátos kifejezéseket, fordulatokat. Az árnyaltabb jelentéseket is ismerem, ügyesen reagálok a többiek hozzászólásaira.

Beszédkészség

Világosan, zökkenőmentesen tudok leírást vagy érvelést fogalmazni a témának megfelelő stílusban és érthető logikai felépítéssel. Értékelési kritérium letöltése

Íráskészség

Világos, zökkenőmentes, megfelelő stílusú szöveget tudok írni, melyekben a logikai felépítés segíti az olvasót a megértésben. Szakmai és irodalmi szövegekről összefoglalót, értékelést tudok írni. Értékelési kritérium letöltése

Közvetítés

Érthetően tudok közvetíteni egy angolul/németül és egy magyarul beszélő között mindenféle helyzetben. Mindkét nyelvre tudok szövegeket, leveleket fordítani. Fordításomban a célnyelv szabályai és kultúrája szerint választom meg a nyelvi eszközöket, ki tudom fejezni az eredeti szöveg tartalmát és stílusát. Értékelési kritérium letöltése

A mintafeladatok, heti gyakorlófeladatok eléréséhez kérjük, kattintson ide.

Vizsgaszabályzat

A jelentkezés és a vizsgán való részvétel feltétele a Vizsgaszabályzatban foglaltak elfogadása és tudomásulvétele.

A Vizsgaszabályzat ide kattintva letölthető.

Tudnivalók

A vizsgákon való részvétellel kapcsolatos részletes tudnivalókat itt tudod letölteni.

További információk a vizsgaközpont honlapján olvashatók (www.euroexam.org).

Online jelentkezés

Jelentkezés a vizsgára

Miért tanulj a Katedrával...
Mert jól felkészült és jófej tanárok tartják az órákat!|Mert a jó hangulat elengedhetetlen óráinkon!|Mert hallgatóink 97%-a ajánlja iskolánk szolgáltatásait!

Visszahívást kérek

 • 1
  Személyes adatok
 • 2
  Kész

Segíthetek?